BAZA WIEDZY

Kategoria:
Ulgi podatkowe
Wybrany artykuł

Ulga na dzieci w zeznaniu podatkowym PIT

Dla podatników mających dzieci przewidziano możliwość skorzystania z dodatkowej ulgi podatkowej – tzw. ulgi na dzieci. Ulgę uzyskać mogą rodzice wykonujący władzę rodzicielską oraz opiekunowie prawni, pod warunkiem, że dziecko z nimi zamieszkiwało. Prawo do ulgi będą mieli również osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej, które sprawowały opiekę na podstawie orzeczenia sądu bądź też umowy zawartej ze starostą.

Dodatkowo warto pamiętać, że ulga przysługuje podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej. Wyłączeni więc będą podatnicy rozliczający się według 19% stawki podatku oraz na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, chyba, że dodatkowo uzyskują dochody opodatkowanie według skali podatkowej. Wówczas, rozliczając się w zeznaniu podatkowym (PIT-35 bądź PIT-37) składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów, mogą skorzystać z ulgi.

Możliwość skorzystania z ulgi została zarezerwowana dla podatnika mającego dziecko:

  • małoletnie,
  • bez względu na jego wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach, które regulują polski bądź zagraniczny system oświaty, czy też szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało przekraczających 3089 zł. W tę kwotę nie wlicza się renty rodzinnej.

 

Ulga będzie przysługiwać za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską bądź też pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę jako rodzina zastępcza, a jej wysokość jest uzależniona od liczby dzieci i osiąganego dochodu.

Liczba dzieci Kwota odliczenia Warunki odliczenia
 

Jedno dziecko

 

92,67 zł

· Jeżeli dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł

 

· Jeżeli dochody podatnika, niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł (wyjątek – podatnik samotnie wychowujący małoletnie dziecko wymieniony w art. 6 ust. 4)

 

· Jeżeli dochody podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł

 

Dwoje dzieci 92,67 zł · Brak limitu osiąganych dochodów
Troje i więcej dzieci 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko

166,67 zł na trzecie dziecko

225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko

· Brak limitu osiąganych dochodów

 

Ulga za dwoje, troje bądź więcej dzieci – przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, jako rodzina zastępcza, w stosunku do więcej niż jednego dziecka.

Podatnik chcąc skorzystać z ulgi podaje w programie PIT Projekt liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Warto pamiętać, że na żądanie organów podatkowych bądź też organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia (odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą, zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły).

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari