BAZA WIEDZY

Kategoria:
Dochody zwolnione z podatku
Wybrany artykuł

Jak w PIT-37 rozliczyć otrzymany spadek?

Coraz więcej osób zastanawia się jak w PIT-37 rozliczyć otrzymany spadek? Według przepisów prawa podatkowego spadek nie jest przedmiotem rozliczenia w deklaracji rocznej PI- 37, ale od tej zasady są jednak pewne szczególne wyjątki.

W myśl prawa podatkowego spadku nie uznaje się za dochód osób fizycznych, dlatego też nie podlega on ustawie o PIT. Z drugiej strony nabycie nieruchomości, ruchomości bądź środków finansowych w drodze dziedziczenia, podlega jednak obowiązkowi opodatkowania w ramach obowiązującego w Polsce podatku od spadku i darowizn. Należne spadkobiercy wypłaty z towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz otrzymane przez niego prawa majątkowe z tytułu stosunku pracy zmarłego są rozliczane z fiskusem na zupełnie innych zasadach. W przypadku śmierci osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, wszelkie prawa majątkowe z tego tytułu przysługują współmałżonkowi i innym osobom kwalifikującym się do otrzymania renty rodzinnej. Dziedziczone w ramach tego kwoty figurują w ustawie o PIT jako przychód z tytułu praw majątkowych i podlegają obowiązkowemu rozliczeniu w deklaracji PIT-37. Podobnie rzecz ma się ze środkami dziedziczonymi z otwartych funduszy emerytalnych. Środki te, mimo że nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn to jednak są rozliczane w deklaracji PIT- 37, według aktualnie obowiązujących zasad podatku dochodowego.

Jak w PIT-37 rozliczyć otrzymany spadek, aby nie narazić się na sankcje prawne?

W składanej co roku deklaracji PIT-37 opodatkowaniu podlega także zbycie darowizny lub spadku. Podatnik, który otrzymuje dobra materialne z tytułu spadku lub darowizny powinien powiadomić o tym fakcie fiskusa. Podatek od spadku w PIT-37 i obowiązujące z tego tytułu ulgi podatkowe są rozliczane w zależności od koligacji osoby zmarłej i beneficjentów. To na tej podstawie ustalona jest wysokość kwot, do których dana osoba jest zwolniona z obowiązku opłacania podatku. Spadkobiercy lub osoby, które otrzymały darowiznę są zakwalifikowani do trzech grup podatkowych:

  • pierwsza grupa podatkowa – 9637 zł,
  • druga grupa podatkowa -7276 zł,
  • trzecia grupa podatkowa – 4902 zł.

Pierwszą grupę podatkową stanowią wstępni: małżonek i najbliższa rodzina – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, pasierbowie, zięciowie, teściowe i synowe. Do drugiej grupy podatkowej zaliczają się tak zwani zstępni – dzieci rodzeństwa oraz rodzeństwo rodziców – ciocie oraz wujkowie. Trzecia grupa podatkowa obejmuje inne osoby, które otrzymały procentowy udział w majątku po zmarłym. Mogą to być osoby nie związane z rodziną, które zostały obdarowane w myśl sporządzonego przez osobę zmarłą testamentu.

Rozliczenie w PIT -37 spieniężonych ruchomości i nieruchomości,otrzymanych w ramach masy spadkowej

Według prawa podatkowego roczna deklaracja PIT-37 powinna uwzględniać wszystkie uzyskane w danym roku kalendarzowym dochody. Warto pamiętać, że spadek w deklaracji PIT-37 nie musi być wliczany do formularza kwoty, ale pod warunkiem, że nie dochodzi do spieniężenia otrzymanych z tego tytułu przedmiotów ruchomych i nieruchomości, wchodzących bezpośrednio w masę spadkową. Gdy to następuje, wówczas to mamy do czynienia z podatkiem od spadku. Według nowych przepisów, które obowiązują od roku 2008, podatek od spadku nie należy się urzędowi skarbowemu tylko wówczas, gdy postępowanie spadkowe dotyczyło roku 2007 lub późniejszych lat. W przypadku spraw bieżących nabyte dobra wiążą się z przymusem rozliczenia ich w zeznaniu podatkowym PIT 37. Wielu podatników ma problem z tym, jaka kwota podatku jest należna urzędowi skarbowemu. W przypadku pojawienia się niejasności należy poprosić macierzysty Urząd Skarbowy o wydanie orzeczenia o zaistniałym obowiązku podatkowym.

Wszelkie niejasności związane z rozliczeniem spadku w PIT-37 należy bezwzględnie konsultować z US. Fiskus ma obowiązek poinformować podatnika, czy nabyte prawa majątkowe są traktowane jako jego roczne przychody. Zasada ta obowiązuje bez względu na to czy zachodzi konieczność odprowadzenia podatku od spadku czy też beneficjenci są zwolnieni z tego obowiązku.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari