BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT 37
Wybrany artykuł

Jak prawidłowo wypełnić PIT- 37?

Spis treści:
1. Jak prawidłowo wypełnić PIT- 37- kto jest upoważniony do składania tego zeznania rocznego?
2. Kiedy PIT- 37 nie może być rozliczany z małżonkiem?
3. Prawidłowe określenie formy rozliczenia podatnika
4. Określenie celu składania zeznania rocznego
5. Ulga dla młodych w PIT – 37
6. Wysokość osiągniętych przychodów, straty w danym roku podatkowym i odliczenia od uzyskanego przychodu
7. Odliczenia od kwoty podatku z uwzględnieniem skali podatkowej
8. Nadpłata lub zwrot z tytułu podatku dochodowego
9. Dochody z funduszy kapitałowych, przekazanie 1,5 % podatku i kwestie formalne

Wiele osób zastanawia się, jak prawidłowo wypełnić PIT- 37? Korzystając z poniższych wskazówek można samodzielnie sporządzić roczną deklarację podatkową i uniknąć podstawowych błędów i nieścisłości, wynikających z tego typu działania. Poniżej prezentujemy dokładną instrukcję jak rozliczyć PIT przy pomocy tradycyjnych papierowych formularzy. Zdecydowanie szybszą oraz rozsądniejszą metodą jest skorzystanie z nowoczesnego programu do rozliczania PIT. Pozwala on oszczędzić czas oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia nieumyślnych błędów. Wypełniając ręcznie papierowe dokumenty, o wiele trudniej poprawić jakiekolwiek błędy, które mogą stać się przyczyną potencjalnych nieścisłości w procesie przetwarzania danych ze strony pracowników urzędu. Można oczywiście drukować nowe formularze, ale pochłania to cenny czas oraz generuje dodatkowe koszty związane z transportem i drukiem.

Szybszym rozwiązaniem jest oferowany przez nas darmowy program do rozliczania PIT jest doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym przygotowanie niezbędnych deklaracji oraz odpowiednich załączników. Regularne aktualizacje pozwalają zagwarantować zgodność wersji formularzy z obowiązującymi przepisami. Ręczne śledzenie zmian oraz nowelizacji podatkowych jest czasochłonne i wymagać może specjalistycznej wiedzy w zakresie interpretacji. Oferowany przez nas program do PIT wspiera użytkowników na każdym kroku przygotowania deklaracji podatkowej, dzięki dopasowanym podpowiedziom oraz odpowiednim zabezpieczeniom. Wbudowana baza danych zawierająca wszystkie polskie urzędy skarbowe znacznie przyśpiesza wypełnianie dokumentów. Transmisja wrażliwych danych, które znajdują się w składanych deklaracjach, odbywa się za pośrednictwem szyfrowanego połączenia z protokołem SSL, co pozwala zagwarantować bezpieczeństwo przed dostępem ze strony nieupoważnionych osób.

pobierz program

instalator .exe dla Windows
lub
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie

Jak prawidłowo wypełnić PIT- 37- kto jest upoważniony do składania tego zeznania rocznego?

Deklaracja PIT-37 jest jednym z najbardziej znanych zeznań rocznych, które są składane przez osoby uzyskujące przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło, a także przychodów otrzymywanych w ramach świadczeń emerytalnych, rentowych i chorobowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W deklaracji podatkowej PIT- 37 rozliczeniu podlegają przychody opodatkowane według stawek 17,75% i 32%. PIT-37 należy traktować jako finalne rozliczenie z macierzystym urzędem skarbowym, dotyczące całości uzyskanych w danym roku kalendarzowym przychodów. Podstawą do wykonania takich czynności, jak wypełnienie pit 37 jest PIT-11, sporządzony przez pracodawcę, w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W zeznaniu rocznym PIT- 37, składanym do 30 kwietnia kolejnego roku, dokonuje się obliczenia przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Osoby, które w danym roku kalendarzowym uzyskały przychody z tytułu najmu prywatnego, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, są dodatkowo zobowiązane do złożenia PIT- u 28, dotyczącego rozliczenia przychodów z najmu prywatnego.

Kiedy PIT- 37 nie może być rozliczany z małżonkiem?

Wypełnienie pit 37 jest możliwe po uzyskaniu od pracodawcy PIT- u 11 lub też PIT- u 11 A i PIT- u 40 A wysyłanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zarówno PIT-11 i 11 A, jak i PIT – 40 A zawierają dokładne obliczenie uzyskanych przychodów, związanych z nimi kosztów uzysku, a także składek zusowskich i pobranych zaliczek na poczet podatku dochodowego w trakcie obowiązującego roku podatkowego w związku z uzyskaniem przychodu. Obliczanie PIT- 37 następuje na podstawie otrzymanego PIT- u 11/ 11A i PIT- u 40 A. Dokonuje się rozliczenia z uzyskanych przychodów, zarówno samodzielnie jak i wspólnie z małżonkiem. To ostatnie jest możliwe tylko wówczas, gdy małżonek uzyskuje przychody na zasadach ogólnych, czyli nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Prawidłowe rozliczenie pit 37 krok po kroku jest możliwe dzięki czytelnym instrukcjom, które pozwolą na właściwą interpretację rubryk, znajdujących się na formularzu zeznania podatkowego.

PIT 37 1

Prawidłowe określenie formy rozliczenia podatnika

Dysponując PIT- 11/ 11A lub PIT- 40 A, w zależności od źródła osiąganych przychodów, można przystąpić do takiej czynności, jak wypełnianie pitu 37. Warto pamiętać, że uzupełnianie poszczególnych pozycji zeznania należy bezwzględnie oprzeć na wartościach znajdujących się w formularzu zeznania podatkowego, otrzymanego od pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypełnienie PIT 37 rozpoczyna się od pozycji 1 i 2. W pustych polach podatnik samodzielnie lub wraz z małżonkiem muszą wpisać swoje prawidłowe numery PESEL. W przypadku, gdy podatnik rozlicza się indywidualnie, jest on zobowiązany wyłącznie do uzupełnienia pozycji 1. W trakcie wypełniania pit-37 należy również uwzględnić pozycję 5, w której wskazuje się rok podatkowy, którego dotyczy składana deklaracja. Istotna jest również pozycja 6, gdzie wskazuje się formę rozliczenia podatnika. Może to być rozliczenie indywidualne lub z małżonkiem (pkt 1 lub 2). Wdowy lub wdowcy zaznaczają w pozycji 6 pkt 3, zaś osoba samotnie wychowująca dziecko zaznacza punkt 6 podpunkt 4. Wypełnienie pit-u krok po kroku obejmuje także pozycje 7 i 8. Pola te powinny być zaznaczone w przypadku osoby podatnika lub małżonka, który posiada miejsce opodatkowania poza granicami Polski, lecz osiąga przychody opodatkowane na zasadach ogólnych na terytorium IV RP.

Szybkie rozliczanie PIT

pobierz program

instalator .exe dla Windows
lub
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie

Określenie celu składania zeznania rocznego

Posiłkując się pit-37 instrukcja wypełniania formularza należy uwzględnić istotną część A, w której wskazuje się Urząd Skarbowy, do którego będzie skierowane zeznanie podatkowe. Należy pamiętać, że jest on przypisany ze względu na miejsce zamieszkania podatnika bądź rozliczających się wspólnie małżonków. Zmiana miejsca zamieszkania skutkuje tym, że na zeznaniu podatkowym należy wpisać ten US, który jest przypisany podatnikowi w ostatnim dniu roku kalendarzowego, podlegającego rozliczeniu podatkowemu. W części A należy zaznaczyć także cel, jaki przyświeca sporządzeniu deklaracji podatkowej. Może to być jej złożenie bądź też korekta wcześniejszego zeznania. W przypadku składania korekty należy także określić jej rodzaj, którym jest:

  • korekta zeznania podlegająca przepisom artykułu 81 Ordynacji Podatkowej,
  • korekta składana w toku postępowania podatkowego na podstawie artykułu 81B 1a Ordynacji Podatkowej.

W dalszej kolejności wypełnienie pit-37 polega na wpisaniu w części B prawidłowych danych osobowych oraz aktualnego adresu zamieszkania.

Ulga dla młodych w PIT – 37

Samodzielne obliczanie pit 37 wymaga także prawidłowego ujęcia osiąganych przychodów, zawartych w części C. Dotyczy to przede wszystkim osób, które są objęte zwolnieniem z opodatkowania swoich przychodów na podstawie treści art. 21 ust. 1 pkt 148. W myśl tych zasad osoba do 26 roku życia, która nie przekracza w roku podatkowym kwoty 85 528 zł przychodów, nie podlega obowiązkowi ich opodatkowania. Dotyczy to, zarówno przychodów wynikających  ze stosunku służbowego, jak również stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy bądź też umów zlecenia.

PIT 37 2

Warunkiem bezwzględnym zwolnienia z przymusu opodatkowania przychodów jest wiek osoby składającej deklarację podatkową i wysokość osiąganych przychodów. Prawidłowa interpretacja zasad dotyczących tego, jak wypełnić pit-37 z ulga dla młodych jest kluczowa przy składaniu deklaracji podatkowej.

Wysokość osiągniętych przychodów, straty w danym roku podatkowym i odliczenia od uzyskanego przychodu

Duże znaczenie ma także prawidłowe rozliczenie pit 37 w części D, która dotyczy uzyskanych przez podatnika – osoby po 26 roku życia (ewentualnie wraz z małżonkiem) przychodów, kosztów uzyskania przychodu i strat w rozliczanym roku podatkowym, łącznie z kwotą pobranych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Wartości te należy ująć w polach D. 1. i D. 2. na podstawie deklaracji PIT 11, PIT 11A, PIT 40A, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-R. Wartość dochodu jest wynikiem działania matematycznego, w którym przychód należy pomniejszyć o koszty jego uzyskania. Z kolei wypełnianie pitu 37 ze stratą polega na obliczeniu kosztów uzyskania przychodu pomniejszonych o roczny przychód. Warto pamiętać, o tym, że w części D pkt 6, należy zsumować wszystkie rubryki od 1 do 5. Możliwość dokonania odliczeń od uzyskanego dochodu jest dopuszczalna do wykonania w części E formularza podatkowego.

PIT 37 4

Odliczeniu podlegają składki społeczne nie ujęte w kosztach, a także odliczenia wskazane w załącznikach PIT/ 0 cz. B oraz ulga odsetkowa wykazana w załączniku PIT/D część B.1.

Odliczenia od kwoty podatku z uwzględnieniem skali podatkowej

Prawidłowe rozliczenie pit 37 polega także na odpowiednim wypełnieniu części F, która zawiera wszystkie odliczenia kwoty podatku z uwzględnieniem skali podatkowej 17,75% za rok 2020, 17% za rok 2021 oraz 32% od dochodu powyżej 85.528 zł. Wypełnienie tego pola jest uwarunkowane podstawą opodatkowania, którą stanowi kwota przychodu pomniejszona o koszty wskazane w formularzu PIT 37 część D. Koszty te muszą być zredukowane o odliczenia od dochodu, które wykazano w części E rocznego zeznania podatkowego. Wypełniając część F podatnik rozliczający się wraz z małżonkiem do pełnego wyliczenia podatku powinien przyjąć łączne koszty przychodu i odliczenia. Z uwagi na to skala podatkowa, która obejmuje wspólne i zsumowane dochody małżonków, opiera się na zastosowaniu podwójnego limitu, który wynosi 17% lub 32% powyżej osiągniętego dochodu 171. 056.

Szybkie rozliczanie PIT

pobierz program

instalator .exe dla Windows
lub
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie

Nadpłata lub zwrot z tytułu podatku dochodowego

Ważne jest wypełnienie pit-u 37 w części G, w której wskazuje się opłaconą w danym roku składkę zdrowotną podatnika/ i małżonka oraz przysługujące odliczenia mieszkaniowe – pod warunkiem, że takie występują. Obliczenie pit-u 37 polega także na dokładnym przeanalizowaniu części H, w której wskazana jest kwota do zapłaty bądź zwrotu z tytułu podatku dochodowego. Suma tej kwoty po zaokrągleniu do pełnych złotych, stanowi należność, która wynika z tytułu podatku dochodowego, powstałego z wcześniejszych odliczeń. Kwota do zapłaty stanowi więc różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatnika. Z kolei nadpłata rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatników a podatkiem należnym. Podatnicy, którzy nie osiągnęli wystarczających dochodów i tym samym nie mogli skorzystać z przysługującej ulgi na dzieci w pełnym wymiarze, mogą wykazać dodatkowo nieskompensowaną wartość do zwrotu. Kwotę tę należy wpisać w część I wypełnianego formularza podatkowego.

Dochody z funduszy kapitałowych, przekazanie 1,5 % podatku i kwestie formalne

Wielu podatników uzyskujących dochód z dywidend, odsetek i dyskonta papierów wartościowych czy udziału w zyskach osób prawnych bądź z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, zastanawia się, jak rozliczyć pit 37 ręcznie krok po kroku. Tego typu dane finansowe należy umieścić na formularzu w części J. Jest ona dedykowana osobom posiadającym m.in. ubezpieczenia emerytalne, zaliczane do III filaru, np. IKZE czy IKE. Osoby, które osiągnęły nadwyżkę w podatku należnym i są zobowiązane do jego przekazania, w części K mogą zadecydować o scedowaniu swojego 1,5% podatku na rzecz indywidualnie wybranej organizacji pożytku publicznego. W tym celu należy wpisać w rubryce o numerze 132 numer KRS konkretnego stowarzyszenia, fundacji czy związku. Z powyższym łączy się część L, gdzie można dokonać stosownych objaśnień celu, jaki przyświeca przekazanej kwocie podatku, czyli nie więcej niż 1,5% od podatku należnego. Rozliczając swój pit-37 instrukcja podpowiada, aby nie zapomnieć o kluczowych częściach formularza. Chodzi tutaj o część M, w której podaje się ilość i rodzaj dołączonych do niego załączników, a  także części N, służącej do podania aktualnego rachunku bankowego do zwrotu podatku należnego. Dodatkowo posiadacze Karty Dużej Rodziny w części O koniecznie zaznaczają tę informację. Zwieńczeniem działania, którym jest wypełnianie pit 37 są podpisy podatnika i ewentualnie rozliczającego się z nim małżonka (w przypadku rozliczania wspólnego), umieszczone w części P. Podpis musi być czytelny.

PIT 37 2

Warto pamiętać, o tym, że w przypadku niedyspozycji podatnika, swój podpis może złożyć również osoba formalnie upoważniona do złożenia zeznania podatkowego za dany rok kalendarzowy. W przypadku wysyłki elektronicznej poprzez ePuap, własnoręczny podpis nie jest konieczny.  Wypełnienie PIT 37 będzie o wiele prostsze i z pewnością bezbłędne z pomocą gotowych programów, takich jak dostępny na stronie Pit Projekt.

Prawidłowe wypełnienie deklaracji PIT- 37 jest wymagane przez ordynację Podatkową. Służy ono rocznemu udokumentowaniu osiągniętych przychodów i odpowiednim ich opodatkowaniu. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób, które wykonują legalną pracę zarobkową w Polsce.

 

 

 

 

 

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari