BAZA WIEDZY

Kategoria:
Korekta PIT
Wybrany artykuł

Zasady wprowadzania korekt w rocznych zeznaniach podatkowych

Ogólne zasady wprowadzania korekt w rocznych zeznaniach podatkowych dotyczą przypadków, gdy PIT zawiera kluczowe błędy rachunkowe i inne pomyłki, mające zazwyczaj bardzo istotne znaczenie w prawidłowej ewidencji podatkowej osoby składającej swoje roczne zeznanie.

Podstawową przyczyną pojawiania się błędów w rocznym zeznaniu podatkowym jest nieodpowiednie wypełnienie poszczególnych części PIT-u lub też nieprawidłowe odliczenie ulg podatkowych. Kolejnym powodem, który stanowi przesłankę do jak najszybszego skorygowania zeznania podatkowego, są błędy rachunkowe dotyczące obliczenia rocznego dochodu konkretnego podatnika. Wiele osób zbyt wcześnie decyduje się także na wysłanie swojego PIT- u, co nierzadko prowadzi do powstawania wielu poważnych nieprawidłowości. Niejednokrotnie podatnicy w ogóle nie sprawdzają treści swojego rocznego zeznania podatkowego przed jego wysłaniem. W trakcie wypełniania formularza PIT każdy podatnik powinien dysponować kompletem, wymaganych do tego działania dokumentów, stanowiących podstawę m.in. do odliczeń z tytułu ulg podatkowych. Nie wszystkie błędy w PIT wymagają korekty. Literówka w imieniu, nazwisku czy nazwie firmy nie jest uznawana przez fiskus za powód do skorygowania zeznania podatkowego, jednakże nieprawidłowe  wpisanie numeru PESEL lub też NIP, może być podstawą do poprawy składanego PIT- u.

Zasady wprowadzania korekt w rocznych zeznaniach podatkowych – podstawa prawna i przesłanki

Ordynacja podatkowa, działając na mocy ustawy o prawie podatkowym, a szczególnie art. 81, dopuszcza ewentualność korekty rocznego zeznania podatkowego. Błędy w rocznym zeznaniu podatkowym mogą być także wykryte przez konkretny urząd skarbowy, który w takim przypadku ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym płatnika i wszcząć odpowiednią procedurę, mającą na celu wyjaśnienie tej kwestii. W przypadku, gdy podatnik samodzielnie ustali, jakiego typu błędy pojawiły się w jego zeznaniu rocznym, może on również samodzielnie złożyć korektę swojego PIT-u. Należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które obowiązują przy uruchamianiu tej procedury. Po pierwsze, warunkiem koniecznym przy składaniu korekty PIT- u jest jasne zaznaczenie celu tego działania. Musi ono wynikać jedynie z uzasadnionych i niepodlegających żadnej dyskusji przyczyn. Kolejną, bardzo istotną zasadą, która obowiązuje przy składaniu korekt zeznań podatkowych, jest okres ich przedawnienia, który wynosi 5 lat, licząc od końca roku, w którym to została złożona pierwotna wersja PIT- u.

Na jakim formularzu należy dokonać korekty PIT- u?

Dokonanie korekty PIT- u wymaga zastosowania odpowiedniego formularza. Deklaracje PIT często zmieniają swoją szatę graficzną, dlatego też należy pamiętać o tym, że składając korektę deklaracji podatkowej za dany rok kalendarzowy, dokonuje się jej wyłącznie na formularzu, zgodnym ze wzorem obowiązującym w korygowanym roku podatkowym. Oznacza to, że korekta PIT- u za rok 2018, musi być dokonana na druku obowiązującym w tym okresie, nie zaś na aktualnie obowiązującej deklaracji PIT. Do dokumentu korygującego warto dołączyć wyjaśnienie przyczyny składania korekty. Od roku 2016 obowiązuje w całym kraju wewnętrzny wzór druku do składania wyjaśnień (ORD-ZU), którym podatnik może się posłużyć.  Złożenie korekty deklaracji PIT polega na wskazaniu, jakie konkretnie dane uległy zmianie i jaki jest tego powód. Można skorzystać również z prawa odmowy udzielania wyjaśnień, dotyczących korekty swojego rocznego zeznania podatkowego, jednakże pociąga to za sobą istotne konsekwencje prawne w postaci przymusu wytłumaczenia tej kwestii przed macierzystym urzędem skarbowym. Zgodnie z art. 81b Ordynacji podatkowej, korekta zeznania rocznego, złożona w czasie prowadzenia kontroli skarbowej danego podatnika, nie wywołuje skutków prawnych.

Korekta zeznania podatkowego jest obowiązkowa, gdy w wyniku powstania rażących błędów rachunkowych czy innego typu uchybień, pojawiają się istotne różnice w wysokości podatku dochodowego. To procedura oparta na kilku zasadach, o których należy pamiętać, składając korektę PIT za dany rok podatkowy.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari