BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

PIT 36 czy PIT 37

Pit-36 czy PIT-37? (m.in. bardzo krótki opis poszczególnych opcji które zobowiązują do rozliczenia się na PIT-36)

Podstawowym kryterium, którym należy się kierować, wybierając właściwy formularz, jest źródło uzyskiwanych dochodów. Najpopularniejszymi formularzami są PIT-36 i PIT-37.

Czym się różni PIT 36 i 37 i kiedy warto się zdecydować na jeden bądź drugi? Jaki pit powinna wybrać osoba fizyczna? W obu zeznaniach PIT-36 oraz PIT-37 podatnicy mogą skorzystać z kwoty dochodu wolnej od podatku (za 2016 rok – 3091,00 zł rocznie, za 2017 – 6600,00 zł), co pozwala na obniżenie wysokości należnego podatku o 556,02 zł. Zarówno w jednym, jak i w drugim formularzu możliwe jest także uwzględnienie wszystkich najpopularniejszych ulg i odliczeń, a także rozliczenie się wraz z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Różnica między drukami PIT-36 a PIT-37 wynika przede wszystkim z rodzaju dochodów, które można w nich wykazać. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, formularz PIT-37 mogą złożyć tylko ci podatnicy, którzy:

 • wyłącznie za pośrednictwem płatnika (np. zakład pracy, zleceniodawca, który wypłaca wynagrodzenie i pobiera zaliczkę na podatek) uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a w szczególności z tytułu:
 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z FP (Funduszu Pracy) lub z FGŚP (Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są zobligowani doliczać do sumy uzyskanych dochodów zarobków małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

 

Formularz PIT-36 dedykowany jest podatnikom, którzy w ubiegłym roku osiągnęli przychody opodatkowane stawką 18% lub 32% bez pośrednictwa płatnika, czyli samodzielnie obliczali i odprowadzali zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego. Przy tym zeznanie PIT-36 jest dla wszystkich, którzy nie spełniają powyżej wymienionych kryteriów. W związku z tym, z PIT-36 skorzystają podatnicy, którzy:

 • korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, jest to tzw. kredyt podatkowy.
 • są zobligowani do dokonania doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego,
 • prowadzą działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • prowadzą najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub zawierając inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • zgodnie z art. 29 ust 4 Ustawy o podatku dochodowym uzyskują dochody za granicą lub ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Polsce,
 • posiadają źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,
 • -wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (są to przychody obcokrajowców uzyskiwane na terytorium Polski, kapitały pieniężne, wygrane w grach losowych, dodatkowe wynagrodzenia emerytów od zakładu pracy) ale tylko w sytuacji, gdy podatek ten nie został pobrany przez płatnika,
 • wykazują należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Reasumując, jeżeli wszystkie przychody podatnika były rozliczane przez płatnika,  podatnicy złożą jedynie PIT-37. W przypadku wystąpienia kilku tytułów, w tym z niektórych zaliczki na podatek podatnik rozliczał się samodzielnie, a nie za pośrednictwem pracodawcy, to należy rozliczyć się na formularzu PIT-36.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari