BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT a CIT
Wybrany artykuł

PIT a CIT – podstawowe różnice

Analizując temat PIT a CIT- podstawowe różnice, należy pamiętać, że są to dwie formy podatku, dotyczące innych podmiotów. Inna jest też stawka opodatkowania.

CIT, czyli Corporate Income Tax jest formą podatku bezpośredniego, który dotyczy osób prawnych. W tym przypadku podstawą opodatkowania objęte są dochody osób prawnych, za które uważa się spółki bądź przedsiębiorstwa. Podstawą prawną, która reguluje CIT jest ustawa o podatkach dochodowych od osób prawnych z 1992 roku. Zasada, która obowiązuje w CIT stanowi, że dochód jest tutaj głównym przedmiotem opodatkowania CIT. Od podatku CIT zwolnione są niektóre instytucje, między innymi Narodowy Bank Polski, Skarb Państwa, fundusze emerytalne, jednostki budżetowe, jednostki podatkowe, państwowe fundusze celne, czyli wszystkie podmioty, które nie mają w obowiązku składania zeznań podatkowych. Podatkiem CIT, zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku osobowym od osób prawnych, objęte są wszystkie osoby prawne, czyli także:

  • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej,
  • spółki kapitałowe, działające w organizacjach niemających osobowości prawnej,
  • spółki komandytowo-akcyjne, które posiadają siedzibę bądź zarząd na terenie Polski,
  • podatkowe grupy kapitałowe,
  • spółki niemające osobowości prawnej, których siedziba lub zarząd znajduje się w innym państwie, ale podlegają one przepisom prawa i opodatkowaniu w całości od swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Zwolnienie od podatku CIT dotyczy takich osób prawnych, takich jak: fundacje, stowarzyszenia oraz inne organizacje prospołeczne, które w swoim statusie mają wpis stanowiący, iż działają one na cele użyteczno -społeczne.

PIT a CIT – podstawowe różnice, które dzielą te dwie formy opodatkowania

PIT to Personal Income Tax. Jest to podatek dotyczący osób fizycznych. Obejmuje on dochody otrzymane w danym roku podatkowym. Podatek PIT regulują ustawy z 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisy z 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym, osiąganym przez osoby fizyczne z tytułu niektórych przychodów. PIT dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także tych osiągających przychody z tytułu podnajmu, najmu, dzierżawy, poddzierżawy, a także innych umów o analogicznym charakterze. Dodatkowo podatkiem PIT od osób fizycznych objęci są podatnicy będący duchownymi, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub też rozliczają się na zasadach karty podatkowej i zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Podatek PIT nie dotyczy rolników, a także nie ma zastosowania w przypadku darowizn i spadków. Ponadto, podatkiem PIT nie mogą być objęte te przychody, które uzyskano z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków, powstałego w wyniku ograniczenia małżeńskiej wspólnoty majątkowej bądź też jej całkowitego ustania.

Wysokość stawki opodatkowania w CIT i PIT

Należy pamiętać, że podstawowa różnica między CIT a PIT opiera się na wysokości stawki opodatkowania. W przypadku CIT wynosi ona 19% od podstawy opodatkowania. Co ważne, nie zmieniła się ona w porównaniu do lat ubiegłych. Podatek CIT z tytułu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, która ma siedzibę bądź zarząd na terytorium Polski, również wynosi 19% od podstawy opodatkowania. W przypadku PIT, obowiązuje 18 i 35% stawka opodatkowania. Próg 18% dotyczy osiąganych przychodów do kwoty 85.528 tys. zł, zaś stawka opodatkowania 32%, dotyczy przychodów, które przekraczają wyżej wymienioną kwotę. Należy dodać, że w przypadku PIT-u występują zwolnienia, ale wyłącznie dotyczące tych dochodów, które są określone ustawą o PIT. Pozostałe dochody osób fizycznych podlegają obowiązkowi podatkowemu. Z kolei CIT rozliczany jest w taki sposób, że dochód, który otrzymuje osoba prawna jest pomniejszany o koszty przychodu, osiągnięte w ciągu danego roku podatkowego. Przychodem jest zatem cała suma, która osiągnięta została ze sprzedaży towarów, dóbr materialnych czy usług netto-  czyli tych pozbawionych VAT-u.

PIT i CIT są dwiema formami opodatkowania z tytułu osiąganych dochodów. Jedna z nich dotyczy osób fizycznych, druga z kolei osób prawnych.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?