BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT umowa o dzieło
Wybrany artykuł

Jak rozliczyć PIT umowa o dzieło?

 

Coraz więcej podatników zastanawia się, jak rozliczyć w PIT umowę o dzieło? Warto poznać podstawowe zasady rozliczenia tego rodzaju umowy cywilnoprawnej, gdyż podlega ona także opodatkowaniu.

Zawierając umowę o dzieło można zobowiązać się do sporządzenia konkretnego projektu, jak również wykonania ustalonych prac, rozłożonych w horyzoncie czasowym. Zapłata, jaką otrzymuje się z tytułu umowy o dzieło stanowi wynagrodzenie za osiągnięty rezultat. Jest to przychód, który podlega opodatkowaniu. Dlatego też, należy się z niego rozliczyć. Zasady opodatkowania przychodów osiągniętych z tytułu umowy o dzieło, są określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sposób rozliczenia przychodu z umowy o dzieło zależy od kilku czynników:

  • wysokości należności, która została ustalona w zawartej umowie o dzieło,
  • statusu podmiotu, który jest stroną zamawiającą.

W sytuacji, gdy zamawiającym jest firma bądź też jednostka organizacyjna, przychód wynikający z umowy o dzieło traktuje się jak przychody z wykonywania działalności w formie osobistej. Zasady te ustalono w artykule 13 pkt 8 Ustawy o PIT. Wówczas organem odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie na rachunek Urzędu Skarbowego należnego podatku od przychodu z tytułu umowy o dzieło, jest osoba zamawiająca. Będąc płatnikiem, ma ona obowiązek wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy lub też uiścić zryczałtowany podatek dochodowy.

Jak rozliczyć w PIT umowę o dzieło, która przekracza 200 zł?

Dylemat powstaje, gdy kwota wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło przekracza 200 zł. Wówczas osoba zamawiająca daną usługę ma obowiązek pobrać i przekazać na konto Urzędu Skarbowego zaliczkę z tytułu podatku dochodowego, która odpowiada 18% uzyskanego w ten sposób dochodu. Dodatkowo, osoba zamawiająca daną usługę, której treść opisana jest w umowie o dzieło, ma w obowiązku przekazać wykonawcy tejże umowy, a także urzędowi skarbowemu imienną informację w formie formularza PIT, do końca lutego kolejnego roku podatkowego. Z kolei wykonawca umowy o dzieło jest zobowiązany do ujęcia kwot, wynikających z tego formularza, w składanym przez siebie zeznaniu rocznym, najpóźniej do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego. W sytuacji, gdy umowa o dzieło nie przekracza 200 zł, osoba zamawiająca ma w obowiązku pobrać i odprowadzić na konto Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy, którego wysokość wynosi 18%. Jego obliczenia dokonuje się od przychodu, który nie ulega pomniejszeniu o koszty uzyskania. W tym przypadku wykonawca dzieła nie ma obowiązku także wykazywać w swoim zeznaniu rocznym osiągniętych w tej wysokości dochodów.

Umowa o dzieło zawarta przed dwie osoby fizyczne a przychód z innych źródeł

Umowa o dzieło może zostać zawarta także przez dwie osoby, które nie są właścicielami firm. W ten sposób przychód zaliczany jest do tak zwanych przychodów z innych źródeł, które reguluje treść artykułu 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT. Ten szczególny przypadek skutkuje tym, że zamawiający i wykonawca dzieła nie mają obowiązku odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani też zryczałtowanego podatku. Wszelkie dochody uzyskane z umowy o dzieło zawartej przez dwie osoby fizyczne, należy rozliczyć w zeznaniu rocznym. Bardzo ważne jest także to, czy wykonawca dzieła, oprócz umowy zawartej z osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, osiągnął także przychody z innych źródeł. Wówczas ma on możliwość samodzielnego wpłacania miesięcznych zaliczek na PIT, na rachunek wskazany przez Urząd Skarbowy, ale do dnia 20 każdego miesiąca w roku kalendarzowym. Działanie to pozwala sukcesywnie rozliczyć się z osiągniętych przychodów i skutkuje brakiem przymusu wpłacenia pełnej kwoty z tytułu zaliczek na PIT.

Należy pamiętać, że sposób rozliczenia przychodu z umowy o dzieło, który osiągany jest przez osobę fizyczną jest uwarunkowany osobą zlecającą wykonanie tegoż dzieła. Inne zasady rozliczenia obowiązują osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej, inne zaś podmioty, instytucje, fundacje, stowarzyszenia czy przedsiębiorstwa. Sposób rozliczenia przychodu z umowy o dzieło warunkuje również wysokość kwoty, jaka widnieje na tej umowie.

 

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?