BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

Podatek od sprzedaży nieruchomości przy rozliczeniu PIT-39

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób ująć podatek od sprzedaży nieruchomości przy rozliczeniu PIT-39? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w treści poniższego artykułu.

Niewiele osób jest w stanie prawidłowo zinterpretować przepisy i sposób rozliczania podatku od sprzedaży nieruchomości poprzez druk PIT 39. W trakcie wypełniania PIT-u – 39 każdy podatnik, który jest zobowiązany do takiej czynności, jaką jest rozliczenie się z podatku od sprzedaży nieruchomości, powinien pamiętać o kilku podstawowych kwestiach, mających kluczowe znaczenie przy składaniu deklaracji PIT. Do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, w deklaracji PIT należy wykazać przychody z nieruchomości, zarówno nabyte, jak i te wynikające z jej wybudowania do 5 lat wstecz od daty zaistnienia tego faktu. Dochodem ujawnionym jest kwota, za którą podatnik zbył konkretną nieruchomość. Jeśli osoba, która zbyła nieruchomość prowadzi własną działalność gospodarczą, może rozliczyć tę sprzedaż poza drukiem PIT- 39, jednakże działania te wymagają ustosunkowania się do odpowiednich procedur, stanowiących wykładnię przepisów o ustawie podatkowej. Warto pamiętać, że zyski wynikające ze sprzedaży nieruchomości objęte są 19% stawką od podstawy opodatkowania.

Czym jest podatek od sprzedaży nieruchomości przy rozliczeniu PIT-39?

Składając deklarację PIT – 39 z tytułu sprzedaży nieruchomości należy wykazać, że uzyskany z tego przychód miał miejsce w przeciągu 5 lat od daty złożenia deklaracji. Tym samym, wszelkiego rodzaju transakcje dotyczące nieruchomości spoza tego okresu, nie podlegają kwalifikacji podatkowej. Oznacza to, że zbywając dom wzniesiony w 2007 roku, podatnik nie ma obowiązku zapłacenia stosownej kwoty podatku z tytułu wykonania tych czynności. Warto pamiętać, że podatnik nie ma obowiązku wpłacania zaliczek z tytułu sprzedaży nieruchomości w ciągu trwania danego roku podatkowego. Według przepisów podatnik nie ma potrzeby uiszczania kwoty procentowej, wynikającej z otrzymania takich świadczeń, jak:

  • zadatek,
  • zaliczka,
  • kaucja,
  • inne środki finansowe powstałe z zawartych przez podatnika umów przedwstępnych.

Z drugiej strony podatek PIT-39 za sprzedaż nieruchomości za miniony rok kalendarzowy należy opłacić w całości nie później niż do dnia 30 kwietnia następnego roku. Oznacza to, że wraz z podatkiem do urzędu skarbowego, należy przekazać nie tylko wypełnioną poprawnie deklarację podatkową, ale również pełną kwotę należnego podatku, wynikającą ze sprzedaży wszelkich nieruchomości nabytych i wybudowanych.

Kwota podatku, którą należy odprowadzić do US z tytułu sprzedaży nieruchomości

Każda osoba, która nabyła bądź sprzedała mieszkanie powinna wiedzieć, od jakiej podstawy płaci podatek i w jakiej wysokości należy go odprowadzić do macierzystego urzędu skarbowego. Wszelkie zyski, jakie osiągnięto z tytułu sprzedaży nieruchomości, są ustawowo objęte podatkiem ryczałtowym wynoszącym 19% od podstawy opodatkowania. Stawki te nie ulegają zwiększeniu i pomniejszeniu oraz nie są zależne od jakichkolwiek innych przychodów rozliczanych przez konkretnego podatnik. Dochód obliczany od uzyskanej wartości sprzedaży nieruchomości powstaje w wyniku odjęcia od wartości sprzedaży kosztów jej uzyskania. To właśnie ta kwota stanowi podstawę opodatkowania. Należy pamiętać także o tym, że w przypadku sporządzania deklaracji PIT ze sprzedaży nieruchomości, odrębnie ustalany jest, zarówno sam przychód, jak i koszty jego uzyskania. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które po raz pierwszy osiągnęły zysk z tytułu sprzedaży nieruchomości, ponieważ to one popełniają najczęstszy błąd w postaci sumowania przychodów i kosztów uzyskania z tytułu sprzedaży nieruchomości. Podatek od sprzedaży nieruchomości przy rozliczeniu PIT-39 nie podlega również  żadnym ulgom podatkowym.

Podjęcie decyzji o sprzedaży konkretnej nieruchomości wiąże się z obowiązkiem uiszczenia odpowiedniego podatku, wynikającego z tego typu działania. Warto pamiętać o zasadach, jakie obowiązują przy sporządzaniu deklaracji PIT- 39, bowiem kluczową kwestią jest prawidłowe rozliczenie przychodów i kosztów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari