BAZA WIEDZY

Kategoria:
Korekta PIT
Wybrany artykuł

Korekta PIT zeznania podatkowego – do kiedy?

Czeka Cię korekta PIT – do kiedy należy ją przygotować i wysłać do Urzędu Skarbowego? Przepisy prawa podatkowego pozwalają na korygowanie rocznych zeznań podatkowych, jest to jedno z podstawowych praw podatnika. Korekta zeznania podatkowego składana jest w przypadku, gdy okaże się, że druk wypełniony i przekazany do organu podatkowego zawiera błędy.

Żadne przepisy nie określają wyłączeń w zakresie dokonywania korekt deklaracji podatkowych. Korygować można każdy rodzaj błędu, od tych drobnych, po takie, które mają wpływ na wynik całego rozliczenia. Powodów korekty może być bardzo wiele np. błędne zsumowanie kwot, brak podpisu, złe dane identyfikacyjne, nieodliczenie ulgi bądź też nieuwzględnienie części dochodów. Jeśli podatnik zadeklarował mniejsze przychody od tych, które wystąpiły w rzeczywistości, to powstała różnica między kwotą, która powinna być zapłacona, a tą, co wpłynęła na konto Urzędu Skarbowego. Korekta zeznania naprawi tę sytuację, a oprócz tego pozwoli na uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej za zaistniałe błędy w deklaracji. Ile czasu na korektę PIT przewidział ustawodawca?

Korekta zeznania podatkowego — do kiedy można ją złożyć?

Deklarację podatkową należy skorygować niezwłocznie i niezależnie od tego, na czyją korzyść pomyliła się osoba składająca zeznanie. Dokonywanie korekty polega na złożeniu nowej, prawidłowo wypełnionej deklaracji. W tym celu należy wybrać w programie PIT projekt opcję „korekta zeznania”. W kolejnym kroku należy skorygować odpowiednie pola. Nasz program do rozliczania PIT pomoże przejść przez proces składania korekty podobnie jak w przypadku wypełniania standardowej deklaracji.

W wyniku korekty deklaracji PIT poprzednio złożona deklaracja nie będzie już brana pod uwagę przez organ skarbowy. W przypadku kontroli sprawdzone zostaną tylko informacje wynikające z zeznania skorygowanego. Od 2016 roku nie ma obowiązku dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty do zeznania korygującego.

Ordynacja podatkowa, jak również ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy prawnych nie precyzują terminu, do którego można zgłaszać korekty do zeznania podatkowego. Zatem termin, do którego można dokonywać poprawek, należy powiązać z terminem zobowiązania podatkowego, którego dotyczy zeznanie. Do kiedy korekta PIT powinna wpłynąć do Urzędu Skarbowego? Z reguły, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, zatem korekty dokonywać należy, aż do zakończenia okresu przedawnienia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym składana jest deklaracja. Dla przykładu, zeznanie za 2018 rok korygować należy, aż do końca 2024 roku. Po tym terminie składanie korekty jest bezskuteczne – zobowiązanie nie może zostać egzekwowane.

Ważna informacja

Warto zauważyć, że korekty zeznania można dokonywać, pod warunkiem że w odniesieniu do danego elementu deklaracji, który trzeba korygować, nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. W takiej sytuacji uprawnienia do skorygowania deklaracji ulegają zawieszeniu – mówi o tym art. 81b Ordynacji podatkowej.  Korekta złożona w tym czasie nie wywołuje skutków prawnych, co oznacza, że będzie traktowana tak, jakby jej nie było. Dopiero po zakończeniu kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego uprawnienie do korekty przysługuje nadal, jednakże jedynie w zakresie, który nie jest objęty decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari