BAZA WIEDZY

Kategoria:
Korekta PIT
Wybrany artykuł

Zmiana konta bankowego w Urzędzie Skarbowym – jak zaktualizować numer?

Podatnik, który po wypełnieniu formularza Pit chce otrzymać z Urzędu Skarbowego zwrot podatku lub zwrot nadpłaconego podatku na rachunek bankowy powinien wskazać numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot.

Jeżeli numer rachunku bankowego nie był wcześniej zgłaszany w urzędzie skarbowym bądź był zgłaszany, ale podatnik chce go zaktualizować należy uzupełnić formularz ZAP-3, który następnie trzeba dostarczyć do właściwego urzędu.

Jak jednak wpisać numer konta w formularzu ZAP-3? Formularz ZAP-3 jest formularzem aktualizacyjnym, który jest składany przez osoby fizyczne będące podatnikami objętymi rejestrem PESEL. Bardzo istotne jest to, że nie mogą one prowadzić działalności gospodarczej, być zarejestrowanymi podatnikami VAT, a także nie mogą być płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika. Zaś osoby nieobjęte rejestrem PESEL albo posługujące się identyfikatorem NIP informują Urząd Skarbowy o zmianie numer rachunku bankowego za pomocą formularza CEIDG-1, który znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. Wypełniony i wydrukowany egzemplarz należy dostarczyć do urzędu gminy lub urzędu miasta, a stamtąd nowe dane trafią automatycznie do Urzędu Skarbowego.

Za pomocą wspomnianego wcześniej formularza podatnik dokonuje między innymi zmian związanych z rachunkiem bankowym, a więc w sytuacji gdy chce:

  • dokonać aktualizacji numeru konta bankowego w Urzędzie Skarbowym,
  • poinformować urząd, że zwrot nadpłaty podatku lub zwrot podatku chce otrzymywać na swój osobisty rachunek w banku,
  • poinformować urząd o rezygnacji z otrzymywania zwrotu podatku lub nadpłaty na rachunek bankowy.

 

Dokument ZAP-3, za pomocą którego można podać numer konta do zwrotu podatku, można dostarczyć w formie papierowej albo elektronicznej. Decydując się na formularz papierowy należy złożyć go bezpośrednio w siedzibie urzędu skarbowego lub za pośrednictwem poczty polskiej wysłać na jego adres.  Istnieje również możliwość dokonania zgłoszenia przez internet, wtedy trzeba użyć bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podatnik musi więc posiadać sprzęt oraz oprogramowanie do posługiwania się e-podpisem bądź też udzielić pełnomocnictwa do podpisania zgłoszenia osobie, która takim podpisem dysponuje. Oznacza to, że jednak większość podatników, w celu naniesienia zmian będzie musiała skorzystać z drogi tradycyjnej, czyli udając się z formularzem ZAP-3 do odpowiedniego okienka urzędu skarbowego, właściwego według aktualnego miejsca zamieszkania.

Formularz ZAP-3 jest dostępny w programie PIT Projekt. W tym celu w oknie głównym programu należy wybrać „WYBÓR PIT”, a następnie kliknąć na formularz ZAP-3, który znajduje się w górnym menu wyboru formularzy do rozliczenia. W dalszym kroku należy wpisać wszystkie niezbędne w nim dane.

Nie ma ustawowo określonego terminu złożenia formularza aktualizującego ZAP-3. Jednak jeśli numer konta bankowego do zwrotu podatku zostanie odpowiednio wcześnie zgłoszony do urzędu skarbowego, czyli przed dokonaniem zwrotu nadpłaty, to nadpłata zostanie przelana na podane konto. Jeżeli natomiast urząd skarbowy nie będzie posiadał informacji o numerze konta podatnika, to przysługującą nadpłatę zwróci w formie przekazu pocztowego.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari