BAZA WIEDZY

Kategoria:
Zagubiony PIT
Wybrany artykuł

Jak odzyskać utracone PIT-y?

Zagubienie rocznego zeznania podatkowego jest dużym problemem. Dlatego też warto dowiedzieć się, jak odzyskać utracone PIT-y, aby nie narazić się na konsekwencje ze strony fiskusa.

Przechowywane w domu zeznania podatkowe PIT-37 mogą zagubić się z różnych powodów. Utrata tak ważnych dokumentów wymaga ich natychmiastowego odtworzenia, ponieważ kopie rozliczeń podatkowych oraz dokumentów potwierdzających prawo do ulgi należy bezwzględnie przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym składany był PIT-37. Oznacza to, że osoba, która z jakichkolwiek powodów nie dysponuje zeznaniem podatkowym nie tylko za poprzedni rok kalendarzowy, ale również za wymagany ustawą okres, może narazić się na konsekwencje ze strony fiskusa. Aby uniknąć takich sytuacji należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Składając zeznanie roczne PIT- 37 warto zrobić z niego kopię i poprosić na niej o pokwitowanie złożenia dokumentu, szczególnie, gdy jest on oddawany do siedziby urzędu skarbowego. W przypadku zagubienia kopii można zwrócić się bezpośrednio do swojego oddziału fiskusa i poprosić o ponowne wydanie swojego zeznania. Należy uwzględnić to, iż urząd obciąży podatnika opłatą skarbową, która wynosi 5 zł od każdej strony kopii rocznej deklaracji podatkowej.

Jak odzyskać utracone PIT-y -37 w wersji elektronicznej?

Nowe regulacje prawne związane z sposobami rozliczania się z fiskusem sprawiły, iż podatnik, który nie posiada takich dokumentów, jak elektroniczna kopia PIT- 37, może poprosić Urząd Skarbowy o jej ponowne wydanie. Według znowelizowanej ustawy o PIT, może to nastąpić nie tylko w wersji papierowej (dotychczasowe przepisy zezwalały tylko na taką możliwość odzyskania utraconego PIT – 37), ale również online. Warto pamiętać, że podatnicy, którzy składali zeznanie roczne przez internet, do tej pory nie mogli prosić fiskusa o wydanie im urzędowego potwierdzenia odbioru, w skrócie UPO, w formie elektronicznej. Wiązało się to z wieloma utrudnieniami, szczególnie, gdy podatnikiem była osoba niepełnosprawna lub często przebywająca poza granicami kraju. Należy liczyć się z tym, że zarówno kopia papierowa, jak i elektroniczna, wydane ponownie przez urząd, obłożone są obowiązkiem uiszczenia opłaty, która podobnie jak w wersji papierowej, wynosi 5 zł za każdą stronę deklaracji. Podatnik oprócz prośby o poświadczenie zgodności, może także wystąpić z wnioskiem do urzędu skarbowego o wydanie mu elektronicznych kopii wszystkich zeznań rocznych za okres 5 lat od daty złożenia ostatniej deklaracji.

Konsekwencje braku posiadania zeznania rocznego PIT – 37

Należy pamiętać że brak posiadania PIT 37 może wiązać się z nałożeniem na podatnika kary grzywny w stosownej wysokości. Mandat może być wystawiony przez Urząd Skarbowy lub bezpośrednio przez sąd. Dokumentację dla celów podatkowych, w tym PIT- 37, należy przechowywać tak długo, aż nie przedawni się podatek, którego ona dotyczy. Oznacza to, że przed upływem terminu przedawnienia nie może dojść do utraty dokumentacji bez potwierdzanego zgłoszenia tego faktu do swojego oddziału urzędu skarbowego. Fiskus dopuszcza zagubienie lub zniszczenie dokumentacji podatkowej w wyniku zdarzeń losowych w postaci kradzieży, powodzi czy pożaru. Ale z drugiej strony nakłada na podatnika bezwzględny obowiązek jak najszybszego odzyskania utraconej dokumentacji w postaci jej odtworzonej wersji. Zaniechanie tego lub zbyt długie zwlekanie z powiadomieniem Urzędu Skarbowego o fakcie, którym jest zgubienie lub zniszczenie PIT-37, może mieć także dotkliwe konsekwencje cywilnoprawne. Podatnik, który nie dysponuje żadnym zeznaniem podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, może mieć ogromne trudności z otrzymaniem kredytu lub też problemy związane np. z podziałem majątku na toczącej się rozprawie rozwodowej.

Skutki utraty dokumentacji podatkowej mogą być bardzo dotkliwe dla każdego podatnika. Zagubiony PIT- 37 należy jak najszybciej odzyskać lub odtworzyć, ponieważ jego brak wiąże się z naruszeniem prawa podatkowego, a szczególnie treści art. 32, art. 86 oraz art. 88 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?