BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT 37
Wybrany artykuł

Zagubiony PIT –czy powiadomić US?

Deklaracje podatkowe są dokumentami, które należy przechowywać przez okres 5 lat od daty ich wysłania. Problemem poruszanym na wielu forach internetowych jest zagubiony PIT – czy powiadomić US o sytuacji, w której nie ma fizycznego dostępu do zeznania podatkowego.

Zgodnie z artykułem 70 ordynacji podatkowej wszystkie dokumenty, w tym również PIT-37, należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozliczenie. Zasada ta odnosi się do wszystkich zeznań podatkowych składanych do US, zarówno deklaracji rocznych, jak i każdej wykonanej korekty, którą należy dołączyć do formularza. Wypełnienie pit – 37, zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej, wiąże się z obowiązkiem posiadania kopii tego dokumentu, którą należy zarchiwizować. Wersje papierowe należy przechowywać w miejscu swojego zamieszkania, zaś elektroniczne muszą być zapisane na nośnikach zewnętrznych w tym dyskach zewnętrznych, pendrive’ach, dyskietkach, płytach CD lub na dysku C bądź D posiadanego komputera. Ważne jest także posiadanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które jest wygenerowane w przypadku rozliczania PIT 37 w formie online. Stanowi ono potwierdzenie wywiązania się konkretnego podatnika z obowiązku złożenia przez niego zeznania w określonym terminie.

Zagubiony PIT –czy powiadomić US o tym fakcie?

Zagubienie lub utrata PIT- 37 z poprzednich lat może okazać się dużym problemem dla każdego podatnika. W wielu przypadkach wymagane jest dostarczenie zeznania podatkowe za ubiegły rok kalendarzowy. Chodzi tutaj szczególnie o sytuacje, gdy podatnik ubiega się o udzielenie kredytu, zakłada sprawę rozwodową bądź też pragnie złożyć kolejne zeznanie podatkowe przez internet. Należy pamiętać, że kolejne rozliczenie pit- 37 drogą elektroniczną wymaga podania w e- deklaracji lub na portalu podatkowym przychodu z ubiegłego roku, który jest potrzebny do weryfikacji konkretnego podatnika. Jeśli fizycznie nie dysponuje on deklaracją podatkową za poprzedni rok z informacją o uzyskanym przychodzie, wówczas nie ma możliwości wypełnienia kolejnego formularza. Sytuacja ta grozi odpowiedzialnością karną w przypadku, gdy podatnik wypełnia zeznanie przez internet w ostatnim dniu kwietnia, czyli ustawowym terminie obligującym do złożenia formularza za ubiegły rok podatkowy.

Jak skutecznie odzyskać utracony PIT?

Skuteczną metodą odzyskania zagubionego PIT- u jest wnioskowanie o wydanie jego kopii w urzędzie skarbowym. Nie ma tutaj znaczenia czy formularz pit-37 został złożony pocztą, drogą elektroniczną czy też osobiście. W celu, jak najszybszego odzyskania PIT- 37 należy udać się do siedziby Urzędu Skarbowego i złożyć pisemny wniosek o wydanie kopii zeznania podatkowego za dany rok kalendarzowy. Wiąże się to z uiszczeniem opłaty w wysokości 5 zł za każdą stronę dokumentu. Zwolnienie z opłat jest możliwe tylko pod warunkiem posiadania przez podatnika pisemnego zaświadczenia, potwierdzającego, że złożył on zeznanie podatkowe do US, ale zostało ono zgubione w trakcie jego doręczenia lub w trybie przyjmowania kolejnych deklaracji. Zdarza się to jednak bardzo rzadko, ponieważ wszystkie dokumenty wpływające do siedziby US są rejestrowane i przekazywane do odpowiednich działów.

Brak posiadania PIT a wypełnienie nowego zeznania w formie elektronicznej

Osoba, która w poprzednim roku kalendarzowym przekazała wypełniony pit 37 do US w formie elektronicznej, również może wnioskować o wydanie jego kopii. Procedura odzyskania formularza zeznania podatkowego w formie elektronicznej jest analogiczna, jak w przypadku PIT- 37 w wersji papierowej. Najszybszą i najprostszą metodą jest udanie się do oddziału US i złożenie wniosku o ponowne wydanie deklaracji podatkowej. Należy pamiętać, że zabronione jest wpisywanie na e- deklaracji dochodu „0”, gdy nie posiada się poprzedniego zeznania podatkowego. Czyn ten grozi odpowiedzialnością karną z tytułu próby zafałszowania osiąganych przychodów za konkretny rok kalendarzowy i może wiązać się z nałożeniem na podatnika grzywny.

Zagubienie PIT- 37 nie musi oznaczać kłopotów dla podatnika. Wystarczy, że powiadomi on o tym fakcie US i zawnioskuje o wydanie kopii tego dokumentu. Nie warto jednak zwlekać z tym działaniem, ponieważ zeznanie podatkowe za ubiegły rok kalendarzowy jest wymagane przez wiele instytucji w tym banki czy Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?