BAZA WIEDZY

Kategoria:
Ulgi podatkowe
Wybrany artykuł

Ulgi podatkowe – kiedy skorzystać z ulg podatkowych?

Kiedy mogę skorzystać z ulg podatkowych?
krótki opis ulg – dokładniejszy znajduje się w poszczególnych ulgach

Podatnik, dokonując rozliczenia PIT, może skorzystać z różnych przysługujących mu odliczeń i ulg. W programie PIT Projekt są to: ulga za wychowanie dzieci (prorodzinna), ulga z tytułu wydatków poniesionych za internet, darowizny, ulga przysługująca z tytułu oddania krwi lub osocza, ulga rehabilitacyjna.

 

Ulga za wychowanie dzieci (prorodzinna).

W rozliczeniach możliwe jest odliczenie ulgi od kwoty podatku do zapłaty, ale również  zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie odliczył ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi wykazać należy w odpowiednich polach deklaracji PIT-36 oraz PIT-37. Prawo do odliczenia przysługuje za pełne miesiące kalendarzowe.

Ulga prorodzinna nie ma limitu w stosunku do ilości dzieci, które podatnik posiada. Wobec tego kwota odliczenia lub zwrotu przysługuje na każde dziecko, którego status spełnia ustawowe wymogi. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców.

Z ulgi na dzieci można skorzystać gdy:

  • odliczenie dotyczy dzieci małoletnich, nad którymi podatnik wykonywał władzę rodzicielską;
  • odliczenie dotyczy dzieci bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • odliczenie dotyczy również dzieci do 25 roku życia, pod warunkiem, że uczą się lub studiują oraz w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodu wyższego niż 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej).

 

Ulga z tytułu wydatków poniesionych za internet.

Jest to ulga odliczana od dochodu. Przysługuje ona tylko tym osobom, które  nie wykorzystały jej do tej pory dwukrotnie, ponieważ z tego odliczenia można skorzystać tylko przez dwa następujące po sobie lata.

Żeby móc odliczyć ulgę na internet należy spełnić określone warunki, m.in.:

  • osobiste opłacanie usługi internetu (stacjonarny, bezprzewodowy, mobilny),
  • tylko dla podatników korzystających z dostępu do sieci prywatnie,
  • udokumentowane potwierdzenie opłacenie internetu fakturą, rachunkiem bądź
  • potwierdzeniem przelewu i umową, należy je przechowywać przez okres 5 lat, w razie
  • kontroli skarbowej,
  • ­limit wydatków na dostęp do sieci to 760 zł, jest to górna granica (dotyczy odrębnie każdego z małżonków).

 

Nie ma warunku, aby internet opłacany był w miejscu zamieszkania.  Formularze PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28 pozwalają na odliczenie ulgi za internet, we wszystkich wymienionych przypadkach wymagany jest załącznik PIT-O, który należy wysłać razem z deklaracją PIT.

 

Darowizny.

Darowizny dokonane w ciągu danego roku podatkowego są odejmowane od dochodu. Podatnicy mają możliwość odliczenia darowizn na cele krwiodawstwa, na organizacje społeczne oraz darowizny kościelne. Darowizny w rozliczeniu PIT mogą uwzględnić osoby, które rozliczają się z urzędem skarbowym na formularzach: PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37.

Należy jednak pamiętać, że wysokość odliczenia nie może przekroczyć 6%  osiągniętego w danym roku dochodu podatnika, co wynika z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że dokonując nawet kilku darowizn, podatnik nie odliczy więcej niż wskazane 6%.

 

Ulga przysługująca z tytułu oddania krwi lub osocza.

Darowiznę na cele krwiodawstwa może odliczyć od dochodu podatnik, który w danym roku podatkowym bezpłatnie oddał krew (w tym również osocze lub składniki krwi) w jednej z jednostek organizacyjnych, realizującej zadania w zakresie pobierania krwi.

Przekazaną w danym roku podatkowym darowiznę na cele krwiodawstwa można odliczyć od przychodu w zeznaniu rocznym PIT-28, bądź od dochodu w zeznaniu rocznym PIT-36 albo PIT-37. Do deklaracji należy obligatoryjnie dołączyć załącznik PIT-O.

Łączna kwota odliczenia ulgi za oddanie krwi w sumie z innymi możliwymi do odliczenia darowiznami nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu z zeznania PIT-36 lub PIT-37 lub 6% przychodu wykazywanego w zeznaniu PIT-28.

 

Ulga rehabilitacyjna

W rocznym rozliczeniu podatkowym podatnik może skorzystać z odliczenia od dochodu kosztów poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, które zostały poniesione w roku podatkowym przez osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna (czyli również dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych). Warunkiem skorzystania z tego rodzaju odliczenia jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek m.in. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności – znacznego, umiarkowanego lub lekkiego.

Ulgę rehabilitacyjną można ująć w rozliczeniach: PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28, wszystkie formularze wraz z załącznikiem PIT-O.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?