BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT 11
Wybrany artykuł

Co zrobić w przypadku, gdy pracodawca nie przekazał pracownikowi PIT-11?

 

Konflikt z byłym szefem, który objawia się złośliwym zachowaniem z jego strony, może powodować różnego rodzaju konsekwencje dla pracownika. Dlatego też warto dowiedzieć się, co zrobić w przypadku, gdy pracodawca nie przekazał pracownikowi PIT-11 i jakie środki zaradcze zastosować w tej sytuacji.

Każdy pracodawca do końca lutego danego roku kalendarzowego ma bezwzględny obowiązek dostarczenia pracownikowi deklaracji PIT-11 za poprzedni rok podatkowy. Zasada ta, bez wyjątku, dotyczy, zarówno obecnych, jak i byłych pracowników. Metoda doręczenia PIT -u 11 pracownikowi może polegać na wezwaniu go do osobistego odebrania deklaracji lub też przesłaniu wypełnionego prawidłowo formularza pocztą w formie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Dopuszczalne jest także przesłanie pracownikowi deklaracji PIT 11 za pomocą poczty elektronicznej, jednakże przy zachowaniu wzoru dokumentu PIT. Problem pojawia się w sytuacji, gdy były pracodawca celowo unika wysłania deklaracji PIT-11, mimo, iż termin jej doręczenia upływa w ostatnim dniu lutego. Brak możliwości skontaktowania się z byłym pracodawcą lub też unikanie przez niego odpowiedzialności, związanej z przesłaniem pracownikowi deklaracji, jest powodem do pojawienia się niepokoju, spowodowanego konsekwencjami, jakie mogą powstać z tytułu niemożności rzetelnego rozliczenia się danej osoby z swoich dochodów rocznych przed fiskusem.

Co zrobić w przypadku, gdy pracodawca nie przekazał pracownikowi PIT-11 – skuteczne metody egzekwowania wypełnionego formularza

W sytuacji, gdy pracodawca uchyla się od obowiązku wysłania PIT-u 11, pracownik może oficjalnie zwrócić się do niego o wydanie dokumentu. Pismo powinno być sporządzone i wysłane jeszcze przed upływem końca lutego. Najlepiej jest przekazać pracodawcy informację w formie pisemnej i wysłać ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Brak reakcji ze strony byłego pracodawcy i w dalszym ciągu niedostarczanie dokumentu pracownikowi, są podstawową przesłanką do zwrócenia się do Urzędu Skarbowego z prośbą o interwencję w tej sprawie. Każdy dzień zwłoki lub też próby samodzielnego uzyskania od pracodawcy deklaracji PIT-11, nie mają sensu w przypadku, gdy osoba ta celowo i złośliwie uchyla się od tego obowiązku. Urząd Skarbowy, który zostaje powiadomiony o tak niekomfortowej sytuacji, ma obowiązek jak najszybciej zwrócić się do zakładu pracy o wydanie deklaracji PIT zatrudnionym i zwolnionym pracownikom. Dodatkowo, każdy pracodawca, który uchyla się od obowiązku przekazywania PIT-u 11, może zostać obciążony grzywną na podstawie artykułu 80 Kodeksu Karnego Skarbowego.

Metody radzenia sobie z nieterminowym wysyłaniem PIT- 11 przed pracodawcę

W wielu sytuacjach Urząd Skarbowy nie dysponuje środkami, zmuszającymi danego pracodawcę do wydania deklaracji PIT swoim pracownikom. Dlatego też, nałożenie kary finansowej jest jedną z najskuteczniejszych form ukarania płatnika za niewypełnienie przez niego obowiązku podatkowego. Pracodawca, który co roku zwleka z przesłaniem deklaracji PIT-11 lub też wysyła ją krótko przed dniem 30 kwietnia, może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności nie tylko przez Urząd Skarbowy, ale również przez Państwowy Inspektorat Pracy. Wszelkiego typu działania ze strony pracodawcy, mające na celu wprowadzanie pracowników w błąd, jak również mogące skutkować konsekwencjami prawno – skarbowymi, są traktowane jako mobbing i mogą być surowo karane, zarówno w formie grzywny, jak i odszkodowania finansowego dla konkretnego pracownika. Pracodawca, który umyślnie wysyła deklarację PIT w formie zwykłego listu, nieczytelnego skanu lub też w dokumencie elektronicznym nastręczającym ogromne trudności z jego otwarciem, również może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za uchylanie się od obowiązku terminowego i bezproblemowego dostarczenia deklaracji PIT-11.

Jednym z częstszych przejawów mobbingu ze strony byłego pracodawcy jest jego niewywiązanie się z dostarczenia pracownikowi PIT-u 11. Metodą radzenia sobie z tą sytuacją jest zwrócenie się o pomoc do US, który musi wyegzekwować od pracodawcy PIT- 11.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?