BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT 11
Wybrany artykuł

PIT 11 – co to za dokument i dla kogo jest wystawiany?

Każdego roku, w okolicach kwietnia, podatnicy przygotowują się do rozliczenia dochodów. Jednym z pomocnych w tym dokumentów jest PIT 11 – co to jest za deklaracja? Kto ją otrzymuje i w jakim celu?

To jeden z wielu rodzajów PIT-ów, które informują urząd skarbowy o naszych dochodach. W innym wpisie omówiliśmy dokładniej, jak rozliczyć PIT-11, a w tym odpowiemy na pytania, czym dokładnie jest PIT-11 – dla kogo jest wystawiany i jakie informacje zawiera.

Czym jest PIT-11?

PIT-11 to dokument podatkowy, który zawiera informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach. Informuje o wysokości przychodów, kosztów, pobranych zaliczek podatkowych i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. PIT-11 jest wystawiany przez pracodawcę lub płatnika, który zatrudniał podatnika przez poprzedni rok podatkowy. Jak wspominaliśmy w artykule PIT-11 – czy trzeba rozliczać, deklaracja ta nie jest formularzem, który podatnik wypełnia samodzielnie. To dokument sporządzany przez pracodawcę lub płatnika, którzy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji i przekazywania informacji o uzyskanych przychodach do urzędu skarbowego. Podatnik może wykorzystać zawarte w nim dane do wypełnienia zeznań rocznych takich jak PIT-36 lub PIT-37.

Kto otrzyma PIT-11?

Dla kogo jest PIT-11? Otrzymują go osoby, które były zatrudnione na umowę o pracę lub wykonują pracę na umowie zlecenia, umowie o dzieło lub umowie B2B i zarobiły więcej niż 200 zł brutto. Dokument powinien być wysłany do urzędu skarbowego do końca stycznia, a do podatnika do końca lutego.

Co zawiera PIT-11?

PIT-11 to szczegółowy dokument zawierający wiele informacji dotyczących podatnika i jego przychodów. W skład tych informacji wchodzą:

  • Dane osobowe podatnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).
  • Okres, za który jest wystawiony PIT-11 – zazwyczaj jest to cały poprzedni rok podatkowy (od 1 stycznia do 31 grudnia).
  • Suma przychodów osiągniętych przez podatnika w ciągu roku, w tym wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody, odprawy, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.
  • Zaliczki na podatek dochodowy pobrane przez płatnika.
  • Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłacone przez pracodawcę.
  • Kwoty potrącone z wynagrodzenia na cele inne niż podatek, np. na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych itp.

Podsumowanie

PIT-11 to jedna z deklaracji podatkowych, która jest źródłem informacji na temat osiąganego przez płatnika dochodu oraz płaconych przez niego podatków. Jest bazą do wypełniania deklaracji rozliczeniowych przez osoby, które osiągają przychody z różnych źródeł. W celu upewnienia się, że wszystkie wypełnione są poprawnie, warto korzystać z narzędzia jak program do rozliczania PIT. Gwarantuje on poprawne obliczenia oraz szybką wysyłkę do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari