BAZA WIEDZY

Kategoria:
Koszty uzyskania przychodu
Wybrany artykuł

Koszty uzyskania przychodu w PIT

Koszty uzyskania przychodów. Czy obowiązują jakieś limity?

Koszty uzyskania przychodów są to wydatki, jakie podatnik ponosi w celu uzyskania przychodu z poszczególnego źródła, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu przez podatnika.

Koszty uzyskania przychodów ponoszą nie tylko podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, ale także podatnicy, którzy zatrudnieni są np. na podstawie umowy o pracę. W tym przypadku koszty uzyskania przychodów zostały określone kwotowo. Według art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą one odpowiednio:

koszty miesięczne koszty roczne przychody podatnika
111,25 zł nie więcej niż 1335 zł przychody uzyskane z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25 zł nie więcej niż 2002,05 zł przychody uzyskane równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
139,06 zł łącznie nie więcej niż 1668,72 zł przychody uzyskane z tytułu jednej umowy gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
139, 06 zł w sumie nie więcej niż 2502, 56 zł przychody uzyskane równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

 

Koszty uzyskania przychodu zostały określone kwotowo w stosunku do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, np. otrzymanych z tytułu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich, otrzymanych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej osoby prawnej.

 

koszty miesięczne koszty roczne przychody podatnika
111,25 zł jedna umowa – nie więcej niż 1335 zł wiele umów – w sumie nie więcej niż 2002,05 zł Osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek.
111, 25 zł jedna umowa – nie więcej niż 1335 zł wiele umów – w sumie nie więcej niż 2002,05 zł Osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
111,25 zł jedna umowa – nie więcej niż 1335 zł wiele umów – w sumie nie więcej niż 2002,05 zł Na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej

 

W sytuacji uzyskiwania pewnych źródeł przychodów koszty uzyskania przychodów zostały określone ryczałtowo: w wysokości 20% w przypadku przychodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło lub 50% przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż z zastosowania normy procentowej, w rocznym zeznaniu podatkowym może rozliczyć koszty uzyskania przychodu w wysokości kosztów faktycznie poniesionych, ponad limit. Poniższa tabela przedstawia koszty autorskie, które niezależnie od podstawy zatrudnienia, nie dotyczą przedsiębiorców.

zryczałtowana stawka koszty roczne przychody podatnika
50% suma kosztów ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 42764 zł z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, liczone od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe
50% z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego
50% z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną
0% nadwyżka ponad kwotę kosztów 42764 zł, niezależnie od zatrudnienia

 

Koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanych przychodów znajdą zastosowanie do przychodów zapisanych w art. 13 ust. 2, 4, 6, 8 oraz art. 22 ust. 9 pkt 6. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
  • przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
  • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (poza działalnością gospodarczą) i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej (nie dotyczy przychodów w ramach umów menedżerskich i podobnych);
  • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (nie dotyczy przychodów w ramach umów menedżerskich i podobnych);
  • umowy aktywizacyjne – przychody zaliczane do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło.

 

W przypadku emerytur lub rent przychód równy jest dochodowi, dlatego nie określa się kosztów uzyskania tych przychodów.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?