BAZA WIEDZY

Kategoria:
Koszty uzyskania przychodu
Wybrany artykuł

Źródła uzyskiwania dochodów a formularz PIT

Dochody z wielu źródeł muszą być rozliczane na odpowiednich formularzach PIT, które są właściwe dla danej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Odrębne rodzaje dochodów wymagają, aby podatnik zastosował co najmniej kilka deklaracji podatkowych wraz z załącznikami. Rozliczenie roczne w programie PIT Projekt może być dokonane na następujących formularzach:

PIT-36, gdy są to dochody z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18% i 32%.

Deklaracja PIT 36 służy do rozliczenia przychodów z: z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach, ze źródeł krajowych, od których podatnik zobowiązany jest samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (czyli praca u płatnika spoza terytorium kraju), z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Dla przykładu: Podatnik, który pracuje na etacie, a jednocześnie pobiera dochody np. z wynajmu mieszkania, dzierżawy lokali, rozliczający dochody nieletnich dzieci czy dodatkowo pracujący za granicą, sumuje kwoty otrzymane ze wszystkich źródeł i umieszcza na formularzu PIT-36.

PIT-37, gdy są to przychody uzyskiwane za pośrednictwem płatnika (np. zakład pracy, zleceniodawca), głównie z tytułu wykonywanej pracy zarobkowej, w ramach stosunku pracy. Deklaracja składana jest w przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych.

PIT-36L wypełniany jest wówczas, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym.

Podatnik opodatkowany liniowo, w deklaracji PIT 36L powinien ująć ponadto (bez konieczności wypełniania dodatkowej deklaracji):

  • niepobrany przez płatnika podatek ryczałtowy z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów) uzyskanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W deklaracji PIT-36L należy wykazać także kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego dotyczącego prowadzonej działalności.

PIT-38, dla przychodów kapitałowych. Deklarację tę należy złożyć, jeżeli w roku podatkowym przychody rozliczane są z tytułu:

  • odpłatnego zbycia: udziałów w spółkach mających osobowość prawną, innych papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (przychód z tzw. sprzedaży krótkiej), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

 

PIT-39, dla przychodów pozyskanych z tytułu obrotu nieruchomościami. Opodatkowaniu podlega dochód ze sprzedaży prywatnej nieruchomości w ciągu 5 lat licząc od końca roku ich nabycia lub wybudowania, opodatkowanych 19% podatkiem dochodowym poza działalnością gospodarczą. Oprócz tego, należy uzupełnić również przychód z tytułu umowy zamiany nieruchomości.

W zeznaniu PIT 39 należy również wykazać przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych za granicą. A ponadto można ująć w nim dodatkowo, bez konieczności wypełniania innej deklaracji:

  • niepobrany przez płatnika podatek ryczałtowy z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów) uzyskanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

PIT-28, jest wypełniany wówczas gdy dochody opodatkowane są ryczałtem ewidencjonowanym. W skład dochodów mogą wchodzić przychody z najmu, podnajmu,  dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze rozliczanych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny), albo z działalności gospodarczej opodatkowanej w ten sam sposób. Druk ten należy złożyć również w przypadku rozliczania wspólników spółki cywilnej i jawnej (każdy wspólnik w swoim imieniu składa własną deklarację). Podatnik może składać PIT-28 łącznie z innymi deklaracjami. Jeżeli rozlicza inne źródła przychodów, niż opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, składa dodatkowo inne formularze: PIT 36, PIT 37, PIT 36L, PIT 38.

Dla przykładu: gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – złoży PIT 36, a przychody z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtowo  rozliczy na deklaracji PIT-28.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari