BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT cudzoziemca
Wybrany artykuł

Gdzie składamy PITy?

Podatnik ma obowiązek rozliczenia deklaracji podatkowej nie tylko we właściwym terminie, ale również na właściwym druku i w odpowiednim urzędzie skarbowym. Ustawodawca określił, że to, gdzie składamy PITy, będzie zależało od miejsca zamieszkania osoby fizycznej bądź też miejsca pobytu.

Urząd właściwy dla miejsca zamieszkania czy zameldowania?

Roczne zeznanie podatkowe należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Przez miejsce zamieszkania należy rozumieć miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Nie jest ono jednak równoznaczne z miejscem zameldowania, które może być zupełnie inne. Przy określaniu właściwości miejscowej bierze się pod uwagę miejsce zamieszkania a nie zameldowania. Pomylenie tych dwóch pojęć i złożenie PITu do niewłaściwego urzędu nie poniesie jednak ze sobą negatywnych konsekwencji dla osoby się rozliczającej. Nadal zostanie zachowany termin. Podatnik, w takiej sytuacji powinien jednak skorygować deklarację i złożyć ją do właściwego urzędu wraz z podaniem przyczyny korekty.

Gdzie składamy PITy przy kilkukrotnej zmianie miejsca zamieszkania?

Wielokrotne zmiany miejsca zamieszkania w trakcie roku, również mogą nastręczyć problemów w określeniu właściwej placówki do rozliczenia zeznania. W takiej sytuacji wiążące jest miejsce zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego, czyli na 31 grudnia. Natomiast gdy podatnik przestał zamieszkiwać na terytorium Polski przed ostatnim dniem roku, odpowiedni będzie urząd skarbowy właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej.

PIT małżonków a właściwość urzędu skarbowego

Prawo do wspólnego rozliczenia dochodów na jednym formularzu posiadają Ci małżonkowie, którzy pozostawali w formalnym związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, posiadają wspólny majątek oraz rozliczają się według zasad ogólnych. Urzędem właściwym dla małżonków rozliczających się wspólnie a mających różne miejsca zamieszkania, będzie urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednego z nich. Jeżeli małżonkowie rozliczają się oddzielnie, właściwość urzędu będzie określana w sposób niezależnie dla każdej osoby.

Gdzie składamy PITy obcokrajowca lub nierezydenta?

Określanie właściwego urzędu skarbowego do rozliczenia podatkowego obcokrajowca bądź nierezydenta odbywa się w oparciu o jedną z trzech zasad. Urząd skarbowy może być wyznaczony na podstawie adresu płatnika, miejsca zamieszkania podatnika z zagranicy bądź przez wybór urzędu skarbowego na podstawie miejsca wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, bądź działalności gospodarczej podatnika.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari