BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT cudzoziemca
Wybrany artykuł

Rezydent – nierezydent podatkowy – mieszkanie za granicą

Z punktu widzenia prawa podatkowego występują dwie kategorie cudzoziemców:

  • rezydenci – osoby, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegają w Polsce opodatkowaniem od wszystkich osiągniętych dochodów, bez względu na to, w jakim państwie je uzyskały, oraz
  • nierezydenci – osoby, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski i podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Opodatkowanie nierezydentów w Polsce to opodatkowanie tylko od dochodów osiągniętych na terytorium tego kraju.

 

W myśl art. 3 ust 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

  • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
  • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
  • papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
  • tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
  • tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

 

W przypadku, gdy nierezydent jest pracownikiem, który uzyskuje dochody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, jego dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Nierezydent podatkowy w Polsce ma obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – czyli wypełnienia PIT-37.

Pracodawca ma obowiązek sporządzenia oraz dostarczenia podatnikowi, właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. W formularzu PIT-11 płatnik podaje, czy podatnik ma w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy (tj. posiada status polskiego rezydenta podatkowego), czy też ma on tzw. ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Płatnik w stosunku do nierezydentów musi podać zagraniczny adres miejsca zamieszkania podatnika, podać również jego zagraniczny numer identyfikacji, rodzaj oraz kraj wydania numeru. W przypadku, gdy płatnik nie będzie posiadać takiego numeru, płatnik wskazuje numer dokumentu stwierdzającego tożsamość podatnika wydany w państwie rezydencji. Przy  wypełnianiu i przesyłaniu deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, nierezydent niemający numeru NIP  w polu identyfikatora podatkowego NIP podaje następujący ciąg cyfr: „9999999999″.

Nierezydent wypełnia formularz na podstawie posiadanych dokumentów. PIT-Asystent w sposób prosty i bardzo intuicyjny przeprowadzi podatnika, przez cały proces rozliczania podatku dochodowego.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari