BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT cudzoziemca
Wybrany artykuł

W jaki sposób rozliczyć PIT z pracy cudzoziemca

Sposób rozliczania pit przez cudzoziemca zależny jest od posiadania statusu rezydenta bądź nierezydenta, a więc miejsca zamieszkania (bądź nie) w Polsce w rozumieniu przepisów ustawy podatkowej.

Rozliczanie pit przez cudzoziemca rezydenta

Obcokrajowcy rezydenci posiadają na terytorium Polski centrum interesów życiowych, osobistych bądź gospodarczych. Wiąże się to z prowadzeniem stałej działalności w Polsce, przebywaniem wraz z rodziną na terytorium Polski czy z pobytem w kraju co najmniej 183 dni w ciągu roku. Dochody cudzoziemca rezydenta podlegają opodatkowaniu niezależnie od miejsca i źródła ich uzyskania, tj. bez względu na to, w którym państwie je uzyskał. Cudzoziemiec podlega opodatkowaniu niezależnie od posiadanego obywatelstwa. W zależności od rodzaju uzyskiwanych dochodów rezydent wypełnia PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 czy PIT-39 na takich samych zasadach, co podatnik posiadający obywatelstwo polskie.

Rozliczanie pit przez cudzoziemca nierezydenta

Cudzoziemcy nierezydenci nie posiadają miejsca zamieszkania w Polsce w świetle przepisów podatkowych, podlegają więc oni ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Opodatkowane są tylko te dochody, które uzyskali na terytorium Polski.

Pit cudzoziemca (nierezydenta) będącego pracownikiem

Do końca stycznia następnego roku polski pracodawca zatrudniającego cudzoziemca na podstawie umowy o pracę składa do urzędu skarbowego informację roczną o dochodach i pobranych zaliczkach PIT-11. A następnie do końca lutego przekazuje ją nierezydentowi. Nierezydent uzyskujący dochody z tytułu umowy o pracę wykonywanej w Polsce ma obowiązek do końca kwietnia następnego roku rozliczyć się z tych dochodów na odpowiednim formularzu PIT-37.

Opodatkowanie nierezydenta wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło wygląda inaczej. Płatnik przekazuje nierezydentowi zleceniobiorcy oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla opodatkowania osób zagranicznych imiennej informacji o uzyskanych przychodach (dochodach) IFT-1R. Termin przesłania wskazanym podmiotom IFT-1R za dany rok podatkowy upływa z końcem lutego następnego roku. Z wyjątkiem szczególnych sytuacji, po otrzymaniu IFT-1R podatnik nierezydent nie ma obowiązku rozliczenia się z przychodów w Polsce poprzez składanie dodatkowego pitu. Podatek pobierany jest ryczałtowo w trakcie roku, także ostateczna jego kwota zostaje pobrana i przekazana do urzędu skarbowego przez płatnika.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?