BAZA WIEDZY

Kategoria:
Ulgi podatkowe
Wybrany artykuł

Ulgi podatkowe w 2021 roku

Obowiązujące ulgi podatkowe w 2023 roku umożliwiają korzystne odliczenia dla wielu podatników. Z tego rodzaju przywilejów skorzystać mogą osoby fizyczne, zarówno prowadzące własną działalność gospodarczą, jak i zatrudnione na podstawie umów o pracę czy umów cywilnoprawnych.

Przygotowując swoje zeznanie podatkowe można skorzystać z różnego rodzaju ulg dla poszczególnych podatników. W polskim prawie podatkowym przewidziane są ulgi od podatku dochodowego od osób fizycznych. Mogą one być zastosowane w takim przypadku, jak:

  • odliczenie od uzyskanego przychodu, np. składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • zwrot kosztów związanych z egzystowanie konkretnego podatnika w postaci zaspokajania jego potrzeb mieszkaniowych czy też z tytułu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • ulgi rodzinne,
  • ulgi o charakterze stymulacyjnym w postaci darowizn, ulgi inwestycyjne ZUS dla małych firm, a także ulgi dla nowo powstałych firm,
  • ulgi mające charakter zabiegu technicznego – zwrot bezzasadnie pobranych świadczeń rentowych.

Zanim płatnik wypełni swój PIT, powinien zorientować się na jaki rodzaj ulgi może liczyć, a także czy zastosowanie odliczenia od dochodu oraz od podatku jest zgodne z przepisami ustawy o prawie podatkowym.

Ulgi podatkowe w 2023 roku – odliczenie dla osób niepełnosprawnych i posiadających internet

W 2023 roku wiele osób może skorzystać z ulgi internetowej. Uzyskanie jej wymaga przedstawienia rachunków bankowych, potwierdzających uiszczanie wpłat na ten cel. Największą szansę na skorzystanie z ulgi internetowej ma osoba, która czyni to po raz pierwszy bądź też odliczała wydatki poniesione na internet w poprzednim roku kalendarzowym. Ulga internetowa obowiązuje tylko przez dwa następujące po sobie lata. Dotyczy ona podatników rozliczających się na podstawie PIT-u 28,
36 oraz 37. Maksymalna kwota do odliczenia za rok 2020 wynosi 760 zł na osobę. Według nowelizacji prawa podatkowego w dalszym ciągu z ulg podatkowych mogą korzystać osoby niepełnosprawne bądź będące ich opiekunami. Ulga rehabilitacyjna obejmuje łączną kwotę wydatków za sprzęt, leki i rekonwalescencję. Wynosi ona 100 zł miesięcznie. Warunkiem uzyskania ulgi jest posiadanie dowodów finansowych, dokumentujących poniesione wydatki, a także dysponowanie orzeczeniem o niepełnosprawności i zaświadczeniem lekarskim o konieczności stosowania konkretnych zabiegów czy przyrządów. Ulga rehabilitacyjna dotyczy podatników rozliczających się na podstawie PIT- u 28, 36 i 37.

Ulgi dla honorowych dawców krwi oraz rodziców i opiekunów dzieci do 25 r. ż

Według prawa podatkowego rodzice małoletnich (uczących się do 25 r.ż.) mogą skorzystać z ulgi na dzieci. Ulgi te dotyczą również opiekunów prawnych i rodzin zastępczych. Ulga jest zależna od ilości posiadanych dzieci, a jej uzyskanie wymaga posiadania odpisu aktu urodzenia, zaświadczeniu o uczęszczaniu do szkoły oraz potwierdzenia faktu bycia opiekunem konkretnego dziecka. Ulga prorodzinna przysługuje również tym rodzicom, którzy mają pod opieką dzieci małoletnie, otrzymujące zasiłek i rentę socjalną. W roku podatkowym 2023 w dalszym ciągu obowiązuje także ulga podatkowa dla krwiodawców oraz ulga na nowe technologie. Pierwsza z nich jest formą wynagradzania honorowego oddawania krwi i wymaga posiadania potwierdzenia ze stacji krwiodawstwa. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia oddanie litra krwi uprawnia do odliczenia 130 zł, a osocza 170 zł. Ulgę tą można rozliczyć wyłącznie w PIT – 36, 37 i 28. Jeśli chodzi o ulgę na nowe technologie, to dotyczy ona jedynie przedsiębiorców. Maksymalna kwota odliczenia wynosi aż 50% wydatków poniesionych z tytułu inwestowania w rozwój firmy. Warto pamiętać, że do nowych technologii zalicza się wyłącznie zakup praw autorskich, licencji, oprogramowania oraz know- how. Ulgę tą rozliczać można na podstawie PIT -u 36 i 36 L.

Ulgi podatkowe obowiązujące w 2023 roku stanowią podstawę do korzystnych odliczeń od podatku. W dalszym ciągu honoruje się nimi krwiodawców, osoby niepełnosprawne, dzieci do 25. r.ż. czy przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari