BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT 36
Wybrany artykuł

Odliczenie darowizny

Podatnik od uzyskanego dochodu w roku podatkowym może odliczyć kwotę dokonanych darowizn.

Odliczeniu wynikającemu z art. 26 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatkach dochodowym od osób fizycznych, podlegają darowizny przekazane na cele:

  • określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
  • kultu religijnego,
  • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy.

 

Przy czym wysokość  dokonanej darowizny, nie może przekroczyć więcej niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

W przypadku, gdy przedmiotem darowizny jest towar, który opodatkowano podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny przyjmuje się wartość towaru łącznie z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu.

Warto szczególności pamiętać, że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

  • osób fizycznych;
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

 

Podatnik, który korzysta z odliczenia darowizny, ma obowiązek wykazać w zeznaniu, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia, jak i dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (nazwę i adres). Podatnik nie będzie mógł odliczyć darowizny, w przypadku, gdy wartość przekazanej darowizny została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11.

Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają darowizny wynikające z odrębnych ustaw. Mowa tutaj w szczególności o darowiznach dokonanych na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. W tym przypadku, nie ma tutaj limitu dla odliczanej darowizny i darowizna może być odliczana pełnej wysokości dokonanej darowizny.

W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?