BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT 36
Wybrany artykuł

Wybór sposobu opodatkowania PIT 37, PIT 36

Osoba fizyczna rozliczając się z urzędem skarbowym, dokonuje wyboru właściwego sposobu opodatkowania na formularzu PIT 36 lub PIT 37. Co w praktyce oznacza, że musi określić czy będzie rozliczała się samodzielnie, czy korzystała z preferencyjnych form naliczania podatku.

W programie PIT projekt należy wybrać właściwy wariant z sześciu możliwych. Podatnik rozlicza się:

 1. indywidualnie,
 2. wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 3. wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. w sposób, jaki jest przewidziany dla osób, które samotnie wychowują dzieci,
 5. w sposób określony w art.29 ust. 4 ww. ustawy – podatnik, bądź też
 6. w sposób określony w art. 29 ust. 4 ww. ustawy – małżonek.

 

Podatnik może rozliczać się indywidualnie, wtedy nie korzysta z preferencyjnych form naliczania podatku. Przysługuje mu również prawo do odliczania podatku łącznie z małżonkiem. Możliwość wspólnego rozliczenia obwarowana jest jednak pewnymi warunkami i przysługuje ona parom, które pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Dodatkowo między tymi osobami musi istnieć wspólność majątkowa i do żadnego z nich w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy art. 30c ustawy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. W przypadku, gdy wszystkie powyższe warunki są spełnione w programie PIT projekt zaznacza się opcję drugą – wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w  art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto jednak pamiętać, iż wniosek o wspólne opodatkowanie nie może być złożony później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy.

Natomiast opcję trzecią rozliczenia – wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaznacza podatnik, który:

 • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, bądź też
 • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania.

 

Warunkiem dodatkowym również w tym przypadku jest istnienie między małżonkami wspólności majątkowej oraz fakt, że do żadnego z małżonków w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy art. 30c ustawy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Podatnik może rozliczać się również, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 6 ust. 4 określa kogo, należy rozumieć przez pojęcie tzw. osoby samotnie wychowującej dziecko. I będzie to jeden z rodziców bądź opiekun prawny wychowujący dziecko:

 • który jest panną (kawalerem), wdową (wdowcem), rozwódką (rozwodnikiem), bądź osobą, wobec której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów prawnych.
 • który pozostaje w związku małżeńskim, ale jego współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich bądź też odbywa karę pozbawienia wolności.

 

Możliwość skorzystania z tej preferencyjnej formy opodatkowania jest dodatkowo uzależniona od spełnienia dalszych wymogów, które są szczegółowo określone w art. 6 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych.

Podatnik może również rozliczać się w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ww. ustawy. Taka możliwość przysługuje mu, gdy jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych znajduje się:

 • w innych niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, bądź też
 • innych państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • Konferencji Szwajcarskiej.

 

Konieczne jest również posiadanie certyfikatu rezydencji miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. Osoba, która wybrała rozliczenie na podstawie art. 29 ust. 4, musi dodatkowo wybrać w programie PIT projekt dodatkowe pole z zakresu 1- 4.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari