BAZA WIEDZY

Kategoria:
Ulgi podatkowe
Wybrany artykuł

Odliczenie krwi od podatku – ulga z tytułu oddania krwi lub osocza

Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych oraz w formie ryczałtu ewidencjonowanego może odliczyć darowiznę za rzecz krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy. Z ulgi nie może skorzystać podatnik rozliczający się za pomocą karty podatkowej oraz podatku liniowego.

Kwota darowizny nie może być jednak większa niż 6% dochodu podatnika. Limit jest wspólny dla wszystkich darowizn również tych na cele kultu religijnego oraz na działalność pożytku publicznego, dlatego dokonując rozliczenia podatnik musi mieć świadomość, że nie odliczy więcej niż określoną na tej podstawie kwotę.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi, określa wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew, niezbędną przy rozliczeniu darowizny. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem dawcom rzadkich grup przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości:

  • 130 zł – za jeden litr pobranej krwi,
  • 170 zł – za jeden litr pobranego osocza,
  • 1 zł – za jeden mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych.

 

Dla celów podatkowych, przyjmuje się, że jeden litr oddanego płynu niezależnie od tego czy to będzie krew czy też osocze będzie wyceniany według stawki 130 zł. Podatnik, który korzysta z odliczenia darowizny, ma obowiązek wykazać w zeznaniu, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia, jak i dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (nazwę i adres). Darowizna powinna być potwierdzona zaświadczeniem, na którym jest wyszczególniona ilość oddanej krwi lub jej składników.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?