BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

Który PIT do rozliczenia z dzieckiem?

Ustawodawca przewiduje możliwość rozliczenie podatku dochodowego w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko. Ta forma rozliczenia uzależniona jest od spełniania określonych warunków ustawowych. Możliwa jest też tylko na ściśle określonych formularzach pit. Warto więc wiedzieć, który pit umożliwia rozliczenie z dzieckiem.

Warunki rozliczenia z dzieckiem

Prawo do wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z dzieckiem ma rodzic bądź opiekun prawny, który jest:

  • panną / kawalerem,
  • wdową / wdowcem,
  • rozwódką / rozwodnikiem,
  • osobą, w stosunku do której orzeczono separację,
  • osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci.

 

Uprawnienie dotyczy dzieci małoletnich; bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną; do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu, w łącznej wysokości przekraczającej ustaloną kwotę. Rodzic, który rozlicza się z dzieckiem, dzieli swój dochód na pół, oblicza od niego podatek, a potem mnoży go przez dwa.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem nie jest możliwe, gdy choć jedna ze stron opodatkowana jest: podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym (z wyjątkiem przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy itp.), kartą podatkową, podatkiem tonażowym.

Rozlicz swój pit z dzieckiem przy użyciu PIT Projekt.

Pit do rozliczenia z dzieckiem

Rozliczenie z dzieckiem jest możliwe tylko na formularzu PIT-36 lub PIT-37. Dochody muszą być zatem opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Rodzaj formularza zależny jest od źródła uzyskiwanych dochodów przez rodzica. PIT-37 wybierany jest wówczas, gdy przychody uzyskiwane są za pośrednictwem płatnika. Dotyczy to m.in. wynagrodzeń za pracę, stosunku pracy, przychodów z działalności wykonywanej osobiście czy przychodów z praw autorskich. PIT-36 wypełnia się wówczas, gdy przychody opodatkowane są stawką 18% lub 32% bez pośrednictwa płatnika, czyli podatnik prowadząc działalność gospodarczą musiał samodzielnie obliczać i odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?