BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

Który PIT wypełnić?

Na podatnikach ciąży obowiązek rozliczenia się z osiągniętych dochodów z urzędem skarbowym. Do tego celu zostały przygotowane odpowiednie formularze. Tylko który PIT wypełnić skoro jest kilka rodzajów? Wybór PITu do wypełnienia nie zawsze jest sprawą tak oczywistą. Czasami podatnik będzie rozliczał się na jednym druku, a bywa też tak, że na kilku wraz z załącznikami. Wszystko zależy od źródła przychodów oraz formy jego opodatkowana.

Na stronie Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl dostępny jest szczegółowy wykaz formularzy. Najbardziej popularne to PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38.

PIT-28

PIT 28 należy wypełnić, jeżeli w danym roku podatkowym uzyskało się przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

 • z działalności prowadzonej na własne nazwisko;
 • z działalności prowadzonej w formie spółki;
 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy bądź innych umów o podobnym charakterze;
 • ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych oraz zwierzęcych.

PIT-36

PIT 36 dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy uzyskali dochody opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, których nie można wykazać w PIT-37. PIT 36 podatnik wypełnia, jeśli:

 • prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • prowadził działy specjalne produkcji rolnej;
 • uzyskał przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub innych podobnych umów;
 • uzyskał przychody, od których samodzielnie opłacał zaliczki na podatek;
 • uzyskał przychody z zagranicy;
 • uzyskał przychody z innych źródeł opodatkowanych według skali podatkowej, od których nie musiał odprowadzać zaliczek;
 • korzystał ze zwolnienia w postaci tzw. kredytu podatkowego.

PIT-37

PIT 37 wypełniają podatnicy, którzy osiągali dochody za pośrednictwem płatnika np. pracodawcy. PIT-37 poza określonymi wyłączeniami, wypełnia się w przypadku gdy uzyskiwało się:

 • wynagrodzenie czy inne przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy bądź pracy nakładczej;
 • emeryturę, rentę krajową;
 • świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne;
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych bądź innych spółdzielniach trudniących się produkcją rolną;
 • zasiłki z ubezpieczenia społecznego;
 • stypendia;
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście;
 • przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych;
 • świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

PIT-38

W PIT-38 wykazuje się przychody z odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych;
 • udziałów w spółkach lub w spółdzielni;
 • pożyczonych papierów wartościowych;
 • pochodnych instrumentów finansowych i realizacji wynikających z nich praw.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?